Winged Warrior II 3.1.97

Winged Warrior II 3.1.97

Dataware – 0,5MB – Shareware – Windows
Continue your journeys as the Winged Warrior in the second of the three RPG games in the Winged Warrior series. In this adventure, you travel to a new land to aid your alien neighbors who have fallen into the hands of an evil emperor. Explore this new world by seeking help from those willing to assist you and defeating others whose purpose is to stop you. Published by Dataware.

Tổng quan

Winged Warrior II là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Dataware.

Phiên bản mới nhất của Winged Warrior II là 3.1.97, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

Winged Warrior II đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,5MB.

Winged Warrior II Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Winged Warrior II!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Dataware
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản